Yoshitoshi: Soga no Hakoomaru

Yoshitoshi: Soga no Hakoomaru (Sold)

  • Sold.

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Title: Soga no Hakoomaru
Series: Twenty-four Accomplishments in Imperial Japan (Kôkoku nijûshikô)
Date: 1881

Soga no Hakoo maru is shown confronting his enemy at Ruda at Hakone. From the first edition.

Dimensions: ôban
Publisher: Tsuda Genshichi
Literature: Keyes 438.4.
Seal: Taiso
Signature: Taiso Yoshitoshi hitsu

SKU: YOT544