Yoshitoshi: Saigo Takamori

Yoshitoshi: Saigo Takamori (Sold)

  • Sold.

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Title: Saigo Takamori
Series: A Chronicle of Events at Kagoshima (Kagoshima meian roku)
Date: 1878 (Meiji 11)

Saigo Takemori looks into the distance, a hound and retainer by his side.

Condition: Excellent impression, color and condition. Slight trimming at left. Collector’s seal of Toshikata.
Dimensions: ôban triptych
Publisher: Funazu
Literature: Keyes number 405.8.
Seal: Yoshitoshi and Toshikata (collector’s seal)
Signature: Taiso Yoshitoshi

SKU: YOT538