Yoshitoshi: Departure in snow to the front of Kawajiri (Kawajiri shutsujin no yuki)

Yoshitoshi: Departure in snow to the front of Kawajiri (Kawajiri shutsujin no yuki) (Sold)

  • Sold.

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Title: Departure in snow to the front of Kawajiri (Kawajiri shutsujin no yuki)
Series: From the series:Snow, Moon, Flower of Seinan War (Seinan setsu getsu ka no uchi)
Date: Meiji 10 (1878)

Saigo Takamori on horseback under the snow-covered pine tree and Itsumi Jurota (his back to the viewer) look down on the troops led by Kirino Toshiaki marching through snow-covered mountains with the banner of Satsuma. Next to Takamori is his younger brother, Saigo Shobei on foot.

Dimensions: ôban triptych
Signature: OjuYoshitoshi

SKU: YOT175