Yoshitoshi: Fight between sumo wrestlers and firemen of the “Me” group(shinmei sumo touso no zu).

Yoshitoshi: Fight between sumo wrestlers and firemen of the “Me” group(shinmei sumo touso no zu). (Sold)

  • Sold.

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Title: Fight between sumo wrestlers and firemen of the “Me” group(shinmei sumo touso no zu).
Series: “New selection of Eastern Brocade Pictures”. (Shinsen azuma nishiki-e)
Date: Feb.1, 1886

Dimensions: Oban diptych
Publisher: Tsunashima Kamekichi
Seal: Taiso
Signature: Yoshitoshi

SKU: YOT167