Yoshitoshi: Prince Morinaga reading the Lotus Sutra (Sold)

Tsukioka Yoshitoshi

  • Sold.

Artist: Tsukioka Yoshitoshi
Title: Horizontal Diptych: Prince Morinaga reading the Lotus Sutra from a conch lamp during his imprisonment in an underground dungeon in Kamakura.
Series: Yoshitoshi Manga (Sketches by Yoshitoshi)
Date: 1886

Prince Morinaga reading the Lotus Sutra from a conch lamp during his imprisonment in an underground dungeon in Kamakura.

 

Condition: Very good impression,color and condition.
Dimensions: ôban diptych
Publisher: Hasegawa Tomichirô
Literature: See Beauty & Violence number 57.2; page 80
Seal: Taiso
Signature: Yoshitoshi

SKU: YOT134