Hokusai: Tsuchiyama: 2 1/2-ri 14-chô Minaguchi

Hokusai: Tsuchiyama: 2 1/2-ri 14-chô Minaguchi (Sold)

  • Sold.

Artist: Katsushika Hokusai
Title: Tsuchiyama: 2 1/2-ri 14-chô Minaguchi
Series: Untitled series of stations on the Tokaido
Date: ca.1805

Combs (49th station of the Tokaido)

to Minakuchi 2 1/2-ri 14-chô

Dimensions: koban
Signature: Ga-kyo-jin Hokusai ga

SKU: NETB03M