Bertha Lum: Gateway of Kings (Wei Hai Wei)

Bertha Lum: Gateway of Kings (Wei Hai Wei) (Sold)

  • Sold.

Artist: Bertha Lum
Title: Gateway of Kings (Wei Hai Wei)
Date: 1922

a gateway in China

SKU: LUM002