Toshikage Kanaki: Portrait of Taiso Yoshitoshi (Taiso Yoshitoshi zu) (Sold)

  • Sold.

Artist: Toshikage Kanaki
Title: Portrait of Taiso Yoshitoshi (Taiso Yoshitoshi zu)
Date: 1892/6

This memorial portrait of Yoshitoshi was added when he published the series “One Hundred Aspects of the Moon.” Toshikage often accompanied Yoshitoshi and kept close contact with him. The farewell poem by Yoshitoshi reads: Yo o tsumete terimasarishi wa natsu no tsuki (Making the night seem brief, it outshone them all: the summer moon).

Poem signed Kôkai? Yoshitoshi with his square seal “Yoshitoshi”

Dimensions: ôban
Publisher: elephant shape seal: ? yama Tamaemon
Literature: Yoshida, Shizuku: Tsukioka Yoshitoshi no sekai, 1992. p.166
Seal: carver’s seal: ? katsu kin tô
Signature: Nenkei kinsha with his rectangular seal “Nenkei”

SKU: KTG001