Hokusai: Chiryu: one of 53 Tokaido Stations

Hokusai: Chiryu: one of 53 Tokaido Stations (Sold)

  • Sold.

Artist: Katsushika Hokusai
Title: Chiryu: one of 53 Tokaido Stations
Date: 1804

Dimensions: koban
Literature: Hokusai by Richard Lane Dutton 1989 P.66-7
Signature: Ga-kyo-jin Hokusai ga

SKU: HOK033